KGFB - 2023 ünnepelj!mellesleglégy sikeres!csak tinik!freeweb!
Egyéni keresés

A ki­ado­ela­do.­hu egy web­ol­dal. Az épü­le­tek­re hasz­ná­la­tos ki­fe­je­zés, a­mi­kor a tu­laj­do­nos vagy a hasz­ná­ló más sze­mély le­het, eh­hez pénz­moz­gás is tár­sul.

hirdetés

A ki­adás e­se­tén a tu­laj­do­nos u­gyan­az ma­rad csak bi­zo­nyos idő­kö­zön­ként a bérlő fi­zet az a­dott do­log hasz­ná­la­tá­ért egy elő­re e­gyez­te­tett össze­get. A­mi­kor e­l­adó egy a­dott do­log ak­kor a tu­laj­do­nos vál­to­zik, egy elő­re e­gyez­te­tett pénz­össze­gért cse­ré­be.